Copyright © 2019 Jonathan Saraga
Press Photo 4

photo by Dave Theisen