Copyright © 2019 Jonathan Saraga
Press Photo 8

Photo by Dave Theisen