Copyright © 2019 Jonathan Saraga
Press Photo 9

Photo by Dave Theisen