Copyright © 2019 Jonathan Saraga
Press Photo 10

Photo by Dave Theisen